Smart Cloud

Smart Cloud

Smart Cloud hướng tới đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với một hạ tầng điện toán hoàn chỉnh: Từ một máy chủ riêng lẻ (Cloud Server) đến Cụm hạ tầng ảo hóa riêng (Virtual Data Center) cùng với các dịch vụ khác trong hệ sinh thái như dịch vụ VPN, LoadBalancer, Cloud Security, Cloud file….

Smart Cloud 1 Gói 24 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
4,224,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
176,000 VNĐ

Smart Cloud 3 Gói 06 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,762,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
627,000 VNĐ

Smart Cloud 4 Gói 24 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
16,236,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
676,500 VNĐ

Smart Cloud 7 Gói 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,710,500 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,710,500 VNĐ

Smart Cloud 7 Gói 06 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
9,075,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,512,500 VNĐ

Smart Cloud 10 Gói 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,850,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
3,850,000 VNĐ

Smart Cloud 11 Gói 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
5,390,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
5,390,000 VNĐ

Smart Cloud 8 Gói 24 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
37,884,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,578,500 VNĐ

Smart Cloud 7 Gói 24 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
31,548,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,314,500 VNĐ

Smart Cloud 2 Gói 24 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
7,392,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
308,000 VNĐ

Smart Cloud 10 Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
38,800,279 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
3,233,357 VNĐ

Smart Cloud 1 Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,310,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
192,500 VNĐ

Smart Cloud 2 Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
4,224,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
352,000 VNĐ

Smart Cloud 2 Gói 06 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,244,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
374,000 VNĐ

Smart Cloud 4 Gói 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,050,500 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,050,500 VNĐ

Smart Cloud 4 Gói 06 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
4,950,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
825,000 VNĐ

Smart Cloud 9 Gói 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,530,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,530,000 VNĐ

Smart Cloud 10 Gói 03 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
10,777,855 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
3,592,618 VNĐ

Smart Cloud 11 Gói 06 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
30,399,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
5,066,600 VNĐ

Smart Cloud 11 Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
58,858,800 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
4,904,900 VNĐ

Smart Cloud 11 Gói 24 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
116,424,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
4,851,000 VNĐ

Smart Cloud 3 Gói 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
786,500 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
786,500 VNĐ

Smart Cloud 10 Gói 06 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
20,477,925 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
3,412,988 VNĐ

Smart Cloud 1 Gói 06 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,221,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
203,500 VNĐ

Smart Cloud 1 Gói 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
231,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
231,000 VNĐ

Smart Cloud 2 Gói 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
522,500 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
522,500 VNĐ

Smart Cloud 4 Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
9,108,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
759,000 VNĐ

Smart Cloud 7 Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
17,358,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,446,500 VNĐ

Smart Cloud 9 Gói 06 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
13,456,922 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,242,820 VNĐ

Smart Cloud 9 Gói 24 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
48,542,173 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,022,591 VNĐ

Smart Cloud 10 Gói 24 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
73,868,523 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
3,077,855 VNĐ

Smart Cloud 5 Gói 1 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,182,500 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,182,500 VNĐ

Smart Cloud 5 Gói 3 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,151,500 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,050,500 VNĐ

Smart Cloud 5 Gói 6 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
6,138,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,023,000 VNĐ

Smart Cloud 5 Gói 24 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
20,460,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
852,500 VNĐ

Smart Cloud 3 Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
7,062,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
588,500 VNĐ

Smart Cloud 3 Gói 24 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
12,540,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
522,500 VNĐ

Smart Cloud 8 Gói 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,974,496 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,974,496 VNĐ

Smart Cloud 8 Gói 06 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
10,659,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,776,500 VNĐ

Smart Cloud 8 Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
20,526,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,710,500 VNĐ

Smart Cloud 9 Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
25,497,326 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,124,777 VNĐ

Smart Cloud 6 Gói 1 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,446,500 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,446,500 VNĐ

Smart Cloud 6 Gói 3 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,943,500 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,314,500 VNĐ

Smart Cloud 6 Gói 6 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
8,910,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,485,000 VNĐ

Smart Cloud 6 Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
14,190,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,182,500 VNĐ

Smart Cloud 6 Gói 24 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
25,212,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,050,500 VNĐ

Smart Cloud 5 Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
11,814,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
984,500 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

  • Smart Cloud đáp ứng đầy đủ các đặc trưng của dịch vụ Cloud.
  • Measured service: Khách hàng chi trả theo nhu cầu sử dụng.
  • On-demand self-service: Khách hàng tự quản trị hệ thống dịch vụ của mình.
  • Broad network access: Truy cập và sử dụng dịch vụ trên hạ tầng Internet băng rộng do VNPT cung cấp.
  • Rapid elasticity: Mở rộng cấu hình theo nhu cầu.
Smart Cloud

Tính năng dịch vụ

Smart Cloud
  • Hệ thống lưu trữ SAN (Storage Area Network): với độ sẵn sàng cao đảm bảo tốc độ truy cấp vượt trội đáp ứng các ứng dụng đa dạng của khách hàng.
  • Quản trị hệ thống linh hoạt: khách hàng sử dụng được cung cấp khả năng truy cập từ xa an toàn qua RDP (Remote Desktop Protocol), đồng thời truy cập portal quản lý theo dõi bật/tắt khởi động hệ thống.
  • Với khách hàng sử dụng hệ thống lớn sẽ được cung cấp portal với giao diện được tùy biến để quản trị tài nguyên điện toán.
  • An toàn bảo mật tối đa.
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.